Levend Hart

De stichting “Levend Hart” is opgericht op 3 oktober 2001 en ingeschreven in het handelsregister op 23 oktober 2001
door Ingrid Franssen – ten Boske en Netty Robeerst – Reijnders.

Wereld

Omdat
er zoveel ellende op de wereld is, zijn er mensen die zeggen dat God niet bestaat, of dat God geen liefde is, of dat God door mensen gefantaseerd is, dat de mens niet geschapen is, maar dat alles uit het niets, bij toeval, uit een oerknal ontstaan is.

Feit is, dat wij bestaan en dat we allemaal graag in welvaart leven. Zonder zorgen en zonder ziekten, maar dat krijgen we met elkaar niet gedaan.

Feit is ook, dat veel van de sociale wetten en verworvenheden, zoals de uitkering voor werklozen, zorg voor de zieken, zorg voor oude mensen, ziektekostenverzekeringen, werkverdeling, enz. enz., wat door onze voorouders moeilijk bevochten is, langzaam maar zeker wordt afgebroken.

Feit is, dat er op veel plaatsen over de wereld oorlog is, onderdrukking, ziekte, hongersnood, armoede, ongelijkheid in welzijn, discriminatie, enz. enz., waar maar niets aan gedaan lijkt te worden. Alle hulp aan arme landen heeft in al die jaren de armoede niet opgeheven, de hongersnood niet verholpen, de oorlogen niet gestopt.

Als er geen God is, geen Schepper, alleen wij, dan hebben we dus ook alleen onszelf iets te verwijten. Dan kunnen wij met al onze goede bedoelingen dus toch niet voor elkaar zorgen. Maar dan blijft het toch ook wel onze verantwoordelijkheid om al die misstanden te verhelpen.

Wel

Als
er wel een God is, een Schepper, is Hij er dan verantwoordelijk voor, wat wij in onze vrijheid doen en laten? Wij voeren oorlog, niet Hij. Wij verzorgen elkaar niet, wij verdelen ons bezit niet onder elkaar, wij bepalen toch met elkaar onze regels en wetten, niet Hij. Als er een God, een Schepper is, zoals in de Bijbel gesteld wordt, dan is ons ook een leer gegeven. Een leer die op onvoorwaardelijke liefde gebaseerd is. Die leer is zodanig, dat als we die met elkaar, dus gezamenlijk, zouden opvolgen en in al ons handelen zouden toepassen, dan zou al het onaangename, alle ziekte geheeld worden. Dan zouden alle oorlogen stoppen, zou alle rijkdom eerlijk verdeeld worden en de armoede verdwijnen. Dan zou de misdaad verdwijnen, omdat iedereen een welvarend leven zou krijgen.

Als je niet wilt geloven in God, in een Schepper, dan blijft toch nog altijd de medemenselijke verantwoordelijkheid, waar we allemaal mee te maken hebben. Dan blijft toch ieders verantwoordelijkheid voor het persoonlijke leven én het gezamenlijke leven. Want het kan voor iedereen duidelijk zijn, dat wij in heel ons leven op deze aarde met elkaar verbonden zijn. Wat de ene mens doet of laat, heeft hoe dan ook in meer of mindere mate gevolgen voor alle andere mensen. Wat de ene mens kiest en wat een ander kiest, staat soms haaks op elkaar.

Als een regering een keuze maakt, zijn er altijd mensen die het daar niet mee eens zijn. Hoe kan God, zoals de mensen zich Hem voorstellen, keuzen voor de mens maken in ieders smaak, als mensen het onderling al vaak niet met elkaar eens zijn? Kan het dan misschien ook zijn, dat we beter niet discussiëren over wat ieder wel of niet wil, of er wel of geen God, Schepper is, of we wel of niet van Hem afhankelijk zijn, maar dat we beter eens kijken naar wat de beste levenshouding voor ons allemaal is?

Voorstel

Dan
stellen wij voor, om eens allemaal een andere houding naar elkaar aan te nemen, een houding van onvoorwaardelijke liefde. Laten we dan allemaal eens in alles alleen in waarheid naar elkaar en onszelf blijven. Laten we dan elkaar helpen, om steeds die houding van ware liefde vast te houden, in elke situatie. Elkaar vergevend, elkaar steunend, ons eigen welzijn delend. Elkaar daarop wijzen als steun, niet als verwijt.

Onderzoek eens of je in jezelf ook kunt vinden dat onvoorwaardelijke liefde in waarheid de enige juiste levensbasis is om op deze aarde met elkaar om te gaan en het met elkaar goed te hebben. Als je dat ook zo ziet, maar je weet niet goed hoe dat in jouw leven tot werkelijke basis vorm te geven, neem dan in alle vrijheid eens contact met ons op, wellicht kunnen we het met elkaar.

Wij hebben in onszelf ervaren dat God juist die vonk van liefde in ons is. Dat wij in onszelf met Hem contact kunnen maken, juist op die momenten dat we het niet goed meer weten. Wij hebben ervaren, hoe Hij ons innerlijk die wijze van handelen kan aanraden, die tot de beste en meest liefdevolle resultaten kan leiden. Ons leven is er niet makkelijker op geworden, maar we begrijpen het wel beter. Als je meer wilt weten, je bent welkom.