Levend Hart

Wereld

Omdat
er zoveel ellende op de wereld is, zijn er mensen die zeggen dat God niet bestaat, of dat God geen liefde is, of dat God door mensen gefantaseerd is, dat de mens niet geschapen is, maar dat alles uit het niets, bij toeval, uit een oerknal ontstaan is.

Feit is, dat wij bestaan en dat we allen graag in welvaart leven. Zonder zorgen en zonder ziekten, maar dat krijgen we met elkaar niet gedaan.

Feit is ook, dat veel van de sociale wetten en verworvenheden, zoals de uitkering voor werklozen, verzorging voor de zieken, verzorging voor oude mensen, ziektekosten verzekeringen, werkverdeling, enz. enz., wat door onze voorouders moeilijk bevochten is, langzaam maar zeker wordt afgebroken.

Feit is, dat er op veel plaatsen over de wereld oorlog is, onderdrukking, ziekten, hongersnood, armoede, ongelijkheid in welzijn, enz. enz., waar maar niets aan gedaan lijkt te worden. Alle hulp aan arme landen heeft in al die jaren de armoede niet opgeheven, de hongersnood niet verholpen, de oorlogen niet gestopt.

Als er geen God is, geen Schepper, alleen wij, dan hebben we dus ook alleen onszelf iets te verwijten. Dan kunnen wij met al onze goede bedoelingen dus toch niet voor elkaar zorgen. Maar dan blijft het toch ook wel onze verantwoording om al die misstanden te verbeteren.

Wel

Als
er wel een God is, een Schepper, is Hij er dan verantwoordelijk voor, wat wij in onze vrijheid doen en laten? Wij voeren oorlog, niet Hij. Wij verzorgen elkaar niet, wij verdelen ons bezit niet onder elkaar, wij bepalen toch met elkaar onze regels en wetten, niet Hij.Als er e

en God, een Schepper is, zoals in de Bijbel gesteld wordt, dan is er ons ook een leer gegeven. Een leer die op onvoorwaardelijke liefde gebaseerd is. Die leer is zodanig, dat als we die met elkaar, dus gezamenlijk, opvolgen en in al ons handelen toepassen, al het onaangename, alle ziekte geheeld wordt, alle oorlog stopt, alle rijkdom eerlijk verdeeld wordt en de armoede verdwijnt. Dan verdwijnt de misdaad, dat is niet meer nodig, want ieder komt in welvaart en ga zo maar door.

Als je niet wilt geloven in God, in een Schepper, dan blijft toch nog altijd je medemenselijke verantwoordelijkheid, waar we allemaal mee te maken hebben. Dan blijft toch ieders verantwoordelijkheid voor het persoonlijke leven én het gezamenlijke leven. Want het kan voor iedereen duidelijk zijn, dat wij in heel ons leven op deze aarde met elkaar verbonden zijn. Wat de ene mens doet of laat, heeft hoe dan ook in meer of mindere mate gevolgen voor alle andere mensen. Wat de ene mens kiest en wat een ander kiest, staat soms haaks op elkaar.

Als een regering een keuze maakt, zijn er altijd mensen die het daar niet mee eens zijn. Hoe kan God, zoals de mensen zich Hem voorstellen, keuzen voor de mens maken in ieders smaak, als mensen het onderling al vaak niet met elkaar eens zijn? Kan het dan misschien ook zijn, dat we beter niet discussiëren over wat ieder wel of niet wil, of er wel of geen God, Schepper is, of we wel of niet van Hem afhankelijk zijn, maar dat we beter eens kijken, naar wat de beste levenshouding voor ons allemaal is?

Voorstel

Dan
stellen wij voor, om eens allemaal een andere houding naar elkaar aan te nemen, een houding van onvoorwaardelijke liefde. Laten we dan allemaal eens in alles alleen in waarheid naar elkaar en onszelf blijven. Laten we dan elkaar helpen, om steeds die houding van ware liefde vast te houden, in elke situatie. Elkaar vergevend, elkaar steunend, ons eigen welzijn delend. Elkaar daarop wijzen als steun, niet als verwijt.

Onderzoek eens of je in jezelf ook kunt vinden dat onvoorwaardelijke liefde in waarheid de enige juiste levensbasis is, om op deze aarde met elkaar om te gaan en het met elkaar goed te hebben. Als je dat ook zo ziet, maar je weet niet goed hoe dat in jouw leven tot werkelijke basis vorm te geven, neem dan in alle vrijheid eens contact met ons op, wellicht kunnen we het met elkaar.

Wij hebben in onszelf ervaren, dat God juist die vonk van liefde in ons is. Dat wij in onszelf met Hem contact kunnen maken, juist op die momenten dat we het niet goed meer weten. Wij hebben ervaren, hoe Hij ons innerlijk die wijzen van handelen kan aanraden, die tot de beste en meest liefdevolle resultaten kunnen leiden. Ons leven is er niet makkelijker op geworden, maar we begrijpen het wel beter. Als je meer wilt weten, je bent welkom.