Activiteiten 

Algemeen

Het bestuur
van de stichting ‘Levend Hart’ heeft de bijeenkomsten gewijzigd in bijeenkomsten via internet. Zij maakt daarvoor gebruik van het programma Zoom. De meeste activiteiten van de stichting vinden nog steeds plaats, sommige activiteiten zijn lange tijd onderdeel van de stichting, andere activiteiten zijn in de loop der jaren ontstaan. Het jaarlijks grote ontmoetingsweekend wordt niet meer georganiseerd door de stichting, maar, voor zover mogelijk, door vrijwilligers. De stichting richt zich meer op de individuele begeleiding, de mogelijkheid om via zoom in kleine groepjes bij elkaar te komen en zoekt naar mogelijkheden om in ruimer verband met belangstellenden in contact te blijven. Zo heeft zij nog altijd contact via gesprekken, zowel telefonisch als via de mail. Zij geeft ondersteuning met gebed, verstuurt boeken, lezingen, CD’s, DVD’s, enzovoorts aan belangstellenden. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de stichting. Zie hiervoor het tabblad ‘Contact’. Onderstaand de verschillende activiteiten met een kort verslag per activiteit.

Uitgeven

Uitgegeven
in 2023 is het volgende:

De Nieuwsbrief ‘LiefdeRijk’
Deze is in 2023 4 x uitgebracht op de site ‘eeuwigliefdezijn.nl’ en op papier naar ongeveer 100 belangstellenden verstuurd. De inhoud van ‘LiefdeRijk’ wordt deels samengesteld door de redactie, met inbreng van derden. De bedoeling is om één ‘LiefdeRijk’ per kwartaal op genoemde site te plaatsen en naar degenen die daarom gevraagd hebben een exemplaar op papier te sturen. De stichting heeft veel positieve reacties op ‘LiefdeRijk’ gekregen.

De boekjes Hemels Brood en Alledag.
Zowel de stukjes Hemels Brood als Alledag zijn stukjes tekst die, geïnspireerd tijdens gebed, in het hart ontvangen en op dat moment opgeschreven zijn. Alle stukjes zijn gebundeld en worden in boekjes door de stichting gratis aangeboden aan belangstellenden. Er zijn inmiddels meer dan 8400 stukjes Hemels Brood. De boekjes Alledag zijn beperkt, omdat de schrijfster, Netty Robeerst, overleden is. De stichting vindt het belangrijk om de boekjes ‘Hemels Brood’ en ‘Alledag’ te blijven uitgeven en zorgt er steeds voor dat beide herdrukt worden, dat de stukjes Hemels Brood steeds in een bundeling van 310 nieuwe stukjes uitgegeven wordt. Ook dit jaar zijn er boekjes herdrukt en nieuwe boekjes gedrukt en uitgegeven.

Hemels Brood is bedoeld als uitleg over ons leven en de liefde van onze Schepper en tevens ter ondersteuning om aan Zijn liefde vast te houden, vooral ook ten aanzien van wat er in de Bijbel geschreven staat en wat daarmee bedoeld wordt. Er zijn dunne boekjes met 31 stukjes,  kleine boekjes met 100 stukjes en dikkere boekjes met 310 stukjes. Alle stukjes Hemels Brood zijn te lezen op de site ‘hemelsbrood.nl’ Er wordt naar gestreefd om elke dag het nieuw geschreven stukje van die dag op de site te plaatsen. Soms lukt dat door omstandigheden niet. Maar dan wordt het zo snel mogelijk toch geplaatst. Op de site ‘levendhart.nl’ staan de stukjes Hemels Brood van ‘Vandaag’ en ‘Gisteren’ onder het tabblad ‘Hemels Brood’.

In het boekje Alledag staan stukjes die ondersteunend zijn aan het geloof in onze Schepper en de omgang met allerlei gebeurtenissen die veelal plaatsvinden in het dagelijkse leven. Zij zijn naast de uitgave ervan te lezen op de site ‘eeuwigliefdezijn.nl’.

Verschillende Lezingen
Het gaat hierbij om lezingen die zijn gehouden op ontmoetingsweekenden van de stichting en als geluid of film op CD of DVD gezet zijn en op aanvraag gratis verstuurd worden naar belangstellenden. Ook worden er gratis CD’s verstuurd waarop teksten staan en liederen gezongen worden door Willeke Hesseling. Eveneens zijn er PowerPoint boekjes samengesteld met teksten uit de door Jakob Lorber geschreven boeken, zoals ‘Het Grote Johannes Evangelie’ en ‘De Jeugd van Jezus’ en andere door hem geschreven boeken.

Gratis boek
In augustus 2023 heeft de stichting het boek ‘God begrijpt ons, maar begrijpen wij God’ uitgegeven. Er zijn via uitgever ‘Probook’ 500 exemplaren gedrukt waarvan er 250 gratis naar belangstellenden gestuurd zijn en vervolgens nog eens een kleine 50 stuk, ook gratis, naar mensen die het via de site ‘godbegrijpen.nl’ besteld hebben. De stichting heeft daar positieve reacties op ontvangen. Het boek is geschreven door Ingrid Franssen – ten Boske en bedoeld om mensen een andere zienswijze te tonen dan door de bekende kerken gebeurd is.

Elkaar

Ontmoeten
De ontmoeting met elkaar in Naam van Jezus Christus is altijd een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de stichting geweest. Vanaf het begin van de oprichting heeft de stichting ontmoetingsweekenden voor belangstellenden georganiseerd. Na het laatste ontmoetingsweekend in april 2018, dat was het 21e weekend, heeft het bestuur besloten om geen grote ontmoetingsweekenden meer te organiseren, maar ontmoetingen met elkaar in een andere vorm aan te bieden. Sinds dan werden de grote weekenden georganiseerd door vrijwilligers, maar inmiddels is daar geen locatie meer voor beschikbaar en is het een ontmoetingsdag geworden. Los van deze bijeenkomsten heeft de stichting een groep mensen die elkaar ontmoeten via drie wekelijkse zoom bijeenkomsten. Zie voor nadere informatie het tabblad ‘Ontmoeting’.

Bijeenkomsten zijn vooral gericht op verdieping van ons geestelijk besef van Gods liefde voor alle mensen en voor ieder persoonlijk in zijn hart. Maar ook gericht op het toepassen van Zijn ware liefde in de omgang met onze medemensen. Door het sluiten van de locaties waar eerder ontmoetingen gehouden werden, of een andere bestemming gekregen hebben, was er geen mogelijkheid meer om weekenden te organiseren. Wel is er een locatie gevonden waar ontmoeting op een dag mogelijk is. De organisatie daarvan is in handen van vrijwilligers die door de stichting zo nodig financieel ondersteund worden. Mede door het wegvallen van de grote weekenden zijn er meer en langere telefonische contacten en zijn er op aanvraag ook meer boekjes, CD’s en DVD’s verstuurd.

De verantwoordelijkheid voor de organisatie van ontmoetingsdagen is in handen van Hans de Heij en Els Swart – Vossen. Voor informatie kan contact opgenomen worden met Hans en Els via telefoonnummer 026 3620600. Zie ook het tabblad ‘Ontmoeting’. 

Wanneer er door de stichting ‘Levend Hart’ weer  kleine ontmoetingsbijeenkomsten in enige vorm aangeboden worden, is dat te lezen onder het tabblad ‘Ontmoeting’. Het is raadzaam om daar regelmatig even te kijken.

Gebed

Het gebed 
is nog altijd een belangrijk onderdeel van de stichting. Het bestuur ziet dat gebed kracht heeft en geeft. Over de hele wereld zijn zoveel voorbeelden van wonderen die na gebed tot stand mochten komen. Ons gebed is algemeen, voor al onze medemensen, en op verzoek ondersteunen wij graag mensen met gebed. Iedereen is uitgenodigd ons in gebed te steunen. Wie met ons mee wil bidden raden wij aan: bid vanuit je hart, met je eigen woorden, op je eigen tijd. Ook zonder woorden, alleen de gedachte kan al genoeg zijn voor onze hemelse Vader. Hij weet onze intenties ook zonder woorden.

Als je het moeilijk vindt om zonder woorden te bidden, de juiste woorden of gedachten niet kunt vinden, kun je bidden:

Lieve hemelse Vader,
Wilt U,
Die zuivere ware liefde Is,
alle mensen in Uw liefde en genade de hulp geven die zij nodig hebben,
de kracht geven die zij nodig hebben en wilt U hun situatie ten  goede doen keren.
Mag Uw wil boven onze wil hen allen zegen brengen,
hen genezen en mag hun situatie verbeteren.
Geef hen, wat voor hen het beste is.
Wij bidden u dit voor alle mensen die ons dat in hun nood gevraagd hebben,
en voor alle mensen die ons in hun nood niet bekend zijn,
maar bij U zeker wel.
Dank U, voor Uw eeuwige liefde voor ons allemaal, 
Amen

Nieuw

Komende tijd
De leden van het bestuur zien dat er een groeiend ongeloof is in een daadwerkelijk bestaan van God. Niet alleen is het leeglopen van de kerken daar een teken van, maar ook het steeds meer verdwijnen van uitingen van geloof. Bij de stichting komen meerdere signalen binnen van in God gelovende mensen, dat zij bemerken dat de samenleving een geloof in God steeds meer negeert of Zijn bestaan zelfs ontkent, dat er bij veel mensen weinig besef meer is van een liefdevolle God. Reden daarvoor kan de ellende zijn van geweld, oorlogen en een vertekend beeld over waarheid, wat op allerlei plaatsen op aarde voorkomt. In het boek ‘God begrijpt ons, maar begrijpen wij God’ wordt een ander zienswijze gegeven op de teksten die in de Bijbel staan dan eerder door kerken gegeven werd. Vaak zijn de teksten door onder andere kerken, uitgelegd om letterlijk genomen te worden, in dit boek wordt uitgelegd hoe de Bijbelse teksten anders, meer geestelijk verstaan kunnen worden. Dat geeft een heel ander beeld over de gebeurtenissen die in de Bijbel beschreven staan.

Ook blijft de stichting boeken onder de aandacht brengen die passen bij het gedachtegoed van de stichting, zoals bijvoorbeeld de boeken geschreven door Jakob Lorber. Bekeken zal worden  of het zinvol is om bepaalde boeken, die in een andere taal dan het Nederlands geschreven zijn, in het Nederlands te vertalen. Bekeken zal worden in hoeverre de teksten van de Hemels Brood stukjes wat meer onder de aandacht gebracht kunnen worden, vooral voor mensen die zoeken naar de zin van hun leven in de breedste zin van het woord. Er zal bekeken worden in hoeverre er op de websites linken gezet kunnen worden met onderwerpen waar mensen belangstelling voor of vragen over hebben. Het is vooral de bedoeling om mensen dichter bij de Schepper en Zijn liefde in hun hart te brengen. Ook ligt het in de bedoeling om vanuit het gedachtegoed van de stichting op allerlei levensvragen in te gaan en informatie aan te reiken over onderwerpen die mensen kunnen helpen, zoals BDE en andere bijzondere ervaringen.

Er zijn zoveel mensen met levensvragen, met vragen over de waarheid, en zoveel mensen die het allemaal niets zegt, die om allerlei redenen van enig geloof niets willen weten. Hoe verhoudt zich dat onderling met elkaar, hoe wordt God gezien of niet gezien, hoe wordt Gods Woord begrepen of niet begrepen, dat zal ook onze aandacht hebben.