Activiteiten 

Algemeen

Het bestuur
van de stichting “Levend Hart” heeft in het afgelopen jaar haar activiteiten vanwege Corona nogmaals moeten aanpassen. Grotendeels vanwege de regelgeving van de overheid aangaande het Coronavirus, maar ook vanwege problemen met de gezondheid. Sommige activiteiten zijn heel lang onderdeel geweest van de stichting, andere activiteiten zijn in de loop der jaren ontstaan. Activiteiten die te maken hebben met het elkaar ontmoeten hebben ook in 2021 geen vervolg kunnen krijgen. Evengoed heeft het bestuur steeds gekeken of en hoe er op welke manier bepaalde activiteiten weer georganiseerd kunnen worden. De gesprekken, de ondersteuning, het gebed, al was het via de post of via de telefoon, het versturen van boeken, lezingen, enzovoorts, zijn wel gebleven. Voor meer informatie over het toesturen van boeken, lezingen en dergelijke kan contact opgenomen worden met de stichting. Zie hiervoor het tabblad “Contact”. Onderstaand de verschillende activiteiten met een kort verslag per activiteit.

Uitgeven

Uitgegeven
in 2021 het volgende:

De Nieuwsbrief “LiefdeRijk”
Deze is in 2021 3 x uitgebracht op de site “eeuwigliefdezijn.nl” en op papier naar ruim 70 belangstellenden verstuurd. De inhoud van “LiefdeRijk” wordt deels samengesteld door de redactie, met inbreng van derden. De bedoeling is om 1 “LiefdeRijk” per kwartaal op genoemde site te plaatsen en naar belangstellenden op papier te sturen, evenwel zijn er door ziekte en Corona in 2021 slechts 3 exemplaren gemaakt, geplaatst en verstuurd.

De boekjes Hemels Brood en Alledag.
Zowel de stukjes Hemels Brood als Alledag zijn stukjes tekst die, geïnspireerd tijdens gebed, in het hart ontvangen en op dat moment  opgeschreven zijn. Alle stukjes zijn gebundeld en worden in boekjes door de stichting gratis aangeboden aan belangstellenden. Er zijn inmiddels meer dan 7500 stukjes Hemels Brood. De boekjes Alledag zijn beperkt, omdat de schrijfster, Netty Robeerst, overleden is. De stichting vindt het belangrijk om de boekjes Hemels Brood en Alledag te blijven uitgeven en zorgt er steeds voor dat beide herdrukt worden, en dat van de stukjes Hemels Brood steeds een bundeling met nieuwe stukjes uitgegeven wordt. Ook dit jaar zijn er boekjes herdrukt en nieuwe boekjes gedrukt en uitgegeven.

Hemels Brood is bedoeld als uitleg over leven en de liefde van onze Schepper en tevens ter ondersteuning om aan Zijn liefde vast te houden, vooral ook ten aanzien van wat er in de Bijbel geschreven staat en wat daarmee bedoeld wordt. Er zijn dunne boekjes met 31 stukjes,  kleine boekjes met 100 stukjes en dikkere boekjes met 310 stukjes. Alle stukjes Hemels Brood zijn te lezen op de site “hemelsbrood.nl” Er wordt naar gestreefd om elke dag het nieuw geschreven stukje van die dag op de site te plaatsen. Soms lukt dat door omstandigheden niet. Maar dan wordt het zo snel mogelijk toch geplaatst. Op de site “levendhart.nl” staan de stukjes Hemels Brood van “Vandaag” en “Gisteren” onder het tabblad “Hemels Brood”.

In het boekje Alledag staan stukjes die ondersteunend zijn aan het geloof in onze Schepper en de omgang met allerlei gebeurtenissen die veelal plaatsvinden in het dagelijkse leven. Zij zijn naast de uitgave ervan te lezen op de site “eeuwigliefdezijn.nl”.

Verschillende Lezingen
Deze lezingen zijn gehouden op ontmoetingsweekenden van de stichting  en zijn als geluid of film op CD of DVD gezet en gratis verstuurd aan belangstellenden. Ook zijn er CD’s gratis verstuurd aan belangstellenden met liederen erop geschreven en gezongen door Willeke Hesseling. Eveneens zijn er PowerPoint boekjes samengesteld met teksten uit de door Jakob Lorber geschreven boeken, zoals “Het Grote Johannes Evangelie” en “De Jeugd van Jezus” en andere door hem geschreven boeken.

Elkaar

Ontmoeten
De ontmoeting met elkaar in Naam van Jezus Christus is altijd een belangrijk onderdeel van de activiteiten van de stichting geweest. Vanaf het begin van de oprichting heeft de stichting ontmoetingsweekenden voor belangstellenden georganiseerd. Na het laatste ontmoetingsweekend in april 2018, dat was het 21e weekend, heeft het bestuur besloten om geen grote ontmoetingsweekenden meer te organiseren, maar ontmoetingen met elkaar in een andere vorm aan te bieden. Dit was ook bedoeld voor het afgelopen jaar 2021.

Deze bijeenkomsten zouden vooral gericht zijn op verdieping van ons geestelijk besef van Gods liefde voor alle mensen en voor ieder persoonlijk in zijn hart. Maar ook gericht zijn op het toepassen van Zijn ware liefde in de omgang met onze medemensen. Evenwel zijn deze bijeenkomsten vanwege het Coronavirus ook in 2021 niet mogelijk geweest. Derhalve zijn er meer en langere telefonische contacten geweest en zijn er op aanvraag ook meer boekjes, CD’s en DVD’s verstuurd.

De stichting is steeds paraat geweest om ontmoetingsbijeenkomsten wanneer die door Hans de Heij en Els Swart georganiseerd werden, te ondersteunen. Maar ook daarvan moesten er afgezegd worden vanwege Corona. Voor informatie over mogelijke bijeenkomsten in de toekomst kan contact opgenomen worden met Hans en Els via telefoonnummer 026 3620600

Wanneer er door de stichting “Levend Hart” weer  kleine ontmoetingsbijeenkomsten worden aangeboden is dat te lezen onder het tabblad “Ontmoeting”.

Gebed

Het gebed 
is nog altijd een belangrijk onderdeel van de stichting. Het bestuur ziet dat gebed kracht heeft en geeft. Over de hele wereld zijn zoveel voorbeelden van wonderen die na gebed tot stand mochten komen. Ons gebed is algemeen, voor al onze medemensen, en op verzoek ondersteunen wij graag mensen met gebed. Iedereen is uitgenodigd ons in gebed te steunen. Wie met ons mee wil bidden raden wij aan: bid vanuit je hart, met je eigen woorden, op je eigen tijd. Ook zonder woorden, alleen de gedachte kan al genoeg zijn voor onze hemelse Vader. Hij weet onze intenties ook zonder woorden.

Als je het moeilijk vindt om zonder woorden te bidden, de juiste woorden of gedachten niet kunt vinden, kun je bidden:

Lieve hemelse Vader,
Wilt U,
Die zuivere ware liefde Is,
alle mensen in Uw liefde en genade de hulp geven die zij nodig hebben,
de kracht geven die zij nodig hebben en wilt U hun situatie ten  goede doen keren.
Mag Uw wil boven onze wil hen allen zegen brengen,
hen genezen en mag hun situatie verbeteren.
Geef hen, wat voor hen het beste is.
Wij bidden u dit voor alle mensen die ons dat in hun nood gevraagd hebben,
en voor alle mensen die ons in hun nood niet bekend zijn,
maar bij U zeker wel.
Dank U, voor Uw eeuwige liefde voor ons allemaal, 
Amen

Nieuw

Komende tijd
zal het bestuur van de stichting bekijken in hoeverre het mogelijk is om nieuwe activiteiten te ondernemen. Daarbij wordt gedacht aan het onder de aandacht brengen van boeken die passen bij het gedachtegoed van de stichting. Ook zal onderzocht worden in hoeverre boeken, die in een andere taal dan het Nederlands geschreven zijn, in het Nederlands vertaald en uitgegeven kunnen worden. Bekeken zal worden in hoeverre de teksten van de Hemels Brood stukjes nog wat meer onder de aandacht gebracht kunnen worden, vooral voor mensen die zoeken naar de zin van hun leven in de breedste zin van het woord. Zo zal er bekeken worden in hoeverre er op de websites linken gezet kunnen worden met onderwerpen waar mensen belangstelling voor of vragen over hebben. Het is vooral de bedoeling om mensen dichter bij de Schepper en Zijn liefde in hun hart te brengen. Ook ligt het in de bedoeling op allerlei levensvragen in te gaan en informatie te delen over onderwerpen die raakvlakken hebben met het gedachtegoed van de stichting, zoals BDE en andere bijzondere ervaringen.

Op dit moment wordt er ook geschreven aan een boek over het begrijpen van de bedoelingen die God, onze Schepper, met ons mensen naar onze beleving heeft. Er zijn zoveel verschillen tussen mensen met levensvragen, met vragen over de waarheid, en zoveel mensen die het allemaal niets zegt, die van enig geloof niets willen weten. Hoe verhoudt zich dat onderling met elkaar, hoe wordt God gezien of niet gezien, hoe wordt Gods Woord begrepen of niet begrepen.