Beleid

Gedachtegoed

Algemeen
Het gedachtegoed van de stichting is gebaseerd op de liefde van onze Schepper, welke de eeuwige universele  Levenskracht is voor alle mensen, ongeacht religie of levensovertuiging. Het uitgangspunt daarbij is Zijn Evangelie, voorgeleefd door Hem in Zijn persoonlijk Mens-Zijn, Jezus Christus, en zoals opgeschreven in de  Bijbel. Over het algemeen is het beleid van de stichting “Levend Hart” erop gericht om het bovenstaande uit te dragen aan allen die daar belangstelling voor hebben, mensen te steunen in hun geloof en de ontmoeting met elkaar te bevorderen. Zij organiseert daarvoor verschillende activiteiten. Het gedachtegoed van de  stichting is daarbij de basis. De stichting hecht eraan alle mensen in hun opvattingen, overtuigingen en dergelijke, voor zover wettelijk gezien niet misdadig, te respecteren.

Bestuur

Vergaderingen
Het bestuur zal regelmatig, maar minstens 2 keer per jaar, bijeenkomen en zich zo veel mogelijk inzetten voor het doel van de stichting, de activiteiten en de mogelijkheid voor mensen om elkaar in Zijn Naam te ontmoeten. Zij zal daartoe de nodige contacten onderhouden en zo veel mogelijk bereikbaar zijn voor mensen die belangstelling hebben voor hetgeen de stichting aanreikt, als ook zo veel mogelijk een luisterend oor zijn voor degenen die dat nodig hebben. Er zijn geen restricties voor deelnemers aan activiteiten en/of de ontmoeting ten aanzien van wat iemand gelooft of niet gelooft. De stichting wil niemand iets opleggen of van enig vermeend gelijk overtuigen. Zij wil ieder in de vrijheid van zijn eigen overtuigingen laten. Zij gaat er daarbij wel vanuit, dat het gedachtegoed van de stichting in alle opzichten door belangstellenden en deelnemers aan activiteiten of aan de ontmoetingsbijeenkomsten gerespecteerd wordt. In die lijn verwacht de stichting van deelnemers aan ontmoetingsbijeenkomsten dat zij andere deelnemers geheel vrijlaten en niemand iets zullen opdringen van hun mening en overtuigingen. Het bestuur van de stichting bepaalt te allen tijde het verloop van de activiteiten en van de bijeenkomsten alsook de deelname. Voor zover van toepassing in overleg met direct betrokkenen.

Belangstellenden

Ontmoeting
Het bestuur heeft de intentie om mensen de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten in Naam van Jezus Christus. Dergelijke ontmoetingen zullen steeds in de lijn van het gedachtegoed van de stichting zijn. Belangstellenden zijn welkom deel te nemen aan de activiteiten van de stichting, daarbij wordt geen onderscheid gemaakt ten aanzien van kleur, afkomst, religie en dergelijke. Van deelnemers wordt wel verwacht dat het gedachtegoed van de stichting hun belangstelling heeft.

Vanaf 2001 tot en met 2018 heeft de stichting jaarlijks een of twee grote ontmoetingsweekenden georganiseerd voor ongeveer vijftig belangstellenden, met als basis het gedachtegoed van de stichting. Om verschillende redenen heeft het bestuur de organisatie van het grote ontmoetingsweekend in 2019 uit handen gegeven. Omdat de ontmoetingsweekenden zoals zij vervolgens georganiseerd gaan worden passen binnen de doelstelling van de stichting en in grote lijnen overeenkomen met het gedachtegoed van de stichting, heeft het bestuur unaniem besloten om deze ontmoetingsweekenden, wanneer nodig, financieel te ondersteunen.  In de plaats van de grote ontmoetingsweekenden, die voor het komende jaar in andere handen zijn, heeft het bestuur besloten om ’s zomers ontmoetingsweekenden te organiseren voor kleine groepen. Bekendheid hierover is te vinden onder het tabblad “Ontmoeting”. Ook aan deze weekenden zijn huisregels verbonden. Deze huisregels kunnen per bijeenkomst verschillen, maar de stichting zal er steeds voor zorgen dat de huisregels per bijeenkomst duidelijk aangegeven worden. Dat zal ter plekke zijn, zowel mondeling als schriftelijk, om het nog eens na te lezen.

Inzet

Activiteiten
Het bestuur zet zich in voor verschillende activiteiten om zoveel mogelijk mensen te bereiken, tot steun te zijn en te helpen. Dit is samen te vatten in de volgende activiteiten:

  • Het uitgeven van teksten die mensen steun kunnen bieden in moeilijke tijden. Als belangrijkste geeft zij de boekjes “Hemels Brood” gratis uit. Daarnaast biedt de stichting tegen kostprijs ook de boeken van Jacob Lorber aan. En behalve dat zijn er meerdere boeken aanbevolen. Ook geeft zij gratis de lezingen uit die gehouden zijn tijdens de door de stichting georganiseerde ontmoetingsweekenden.
  • De stichting onderhoudt verschillende websites. Op de site “www.levendhart.nl” staan alle gegevens van de stichting zoals vereist voor de ANBI status. Daarnaast is er de site “www.hemelsbrood.nl” waarop alle opgeschreven stukjes Hemels Brood staan en elke dag een nieuw stukje Hemels Brood geplaatst wordt. Dan is er ook de site “www.eeuwigliefdezijn.nl” waarop de stichting in een breder verband contact zoekt met medemensen en allerlei onderwerpen naar voren brengt die raakvlak hebben met het gedachtegoed van de stichting.
  • De stichting biedt gebed aan voor wie ons daarom vraagt. Indien gewenst onderhoudt zij contact met mensen die om gebed vragen. Daarnaast onderhoudt ze contact met de mensen die bereid zijn om mee te bidden voor mensen die daarom vragen of situaties waarvoor het bestuur denkt dat gebed nodig is.
  • Het bestuur zal per jaar bezien of in de zomer een ontmoetingsweekend op kleine schaal voor een kleine groep deelnemers georganiseerd kan worden. Zo’n weekend is onder andere bedoeld voor een onderling diepere uitwisseling van het gedachtegoed van de stichting en een wat meer persoonlijke ondersteuning.
  • In de komende tijd zal onderzocht worden op welke manier de stichting onderwerpen als BDE (bijna dood ervaring), het begrip reïncarnatie en andere bijzondere ervaringen, kan bespreken en informatie over kan aanbieden aan belangstellenden.
  • De Nieuwsbrief “LiefdeRijk” zal vervolgd gaan worden. Deze zal op de site “www.eeuwigliefdezijn.nl” te lezen zijn. Het bestuur zal voor de inhoud zorgen, maar iedereen is welkom om kopij aan te bieden voor deze Nieuwsbrief.
  • Voor zover mogelijk zal het bestuur mogelijkheden te baat nemen om de bekendheid van de stichting te vergroten.

Voor meer informatie over de activiteiten van de stichting kan contact met ons opgenomen worden. Zie hiervoor het tabblad “Contact”.

Gratis

Aanvragen
Boekjes en teksten, CD’s en DVD’s die uitgegeven worden door de stichting, zijn gratis voor  belangstellenden. Boeken die door de stichting eerst ingekocht en betaald moeten worden, zijn niet gratis. Kosten zijn meestal overeenkomstig de aankoopprijs. Aanvragen van boekjes, CD’s en DVD’s zullen alleen in verwerking genomen worden door de stichting, als daar persoonlijk om  gevraagd wordt.

De stichting stuurt niets op aanvraag naar derden. Wie iets aan iemand wil doorgeven, zal dat uit eigen bezit moeten doen en liefst alleen als diegene erom vraagt of belangstelling getoond heeft. Als uit eigen voorraad op die manier iets aan iemand gegeven is, kan dit opnieuw bij de stichting aangevraagd worden en wat gratis is ook weer gratis verkregen worden, mits in alle redelijkheid.

Deelnemers die zich niet aan de huisregels en het beleid van de stichting houden, zullen daarop aangesproken worden. Mocht het gedrag vervolgens voor andere deelnemers onaangenaam blijven en als verstorend ervaren worden voor de door de stichting bedoelde sfeer, dan zal overwogen worden diegene geen uitnodiging meer te geven. Zo nodig wordt iemand die zich tijdens een activiteit of een bijeenkomst blijvend ongewenst gedraagt, gevraagd te vertrekken.

In en uit

Financieel

Het financiële beleid van de stichting “Levend Hart” staat nader beschreven bij het tabblad “Financiën” van het bovenstaande tabblad “Levend Hart”. Voor een april zal steeds gezorgd worden voor een financieel overzicht kosten en baten van het afgelopen jaar en dat zal samen met het jaaroverzicht van de Bank op deze site geplaatst worden.

Een positief saldo zal aan het eind van het boekjaar steeds in reserve gehouden worden voor gebruik in de volgende tien jaren.