ANBI

ANBI Algemene gegevens

Gegevens ten bate van de verplichte publicatie voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Naam van de instelling:

Stichting “Levend Hart”

RSIN/fiscaal nummer:

8104.57.544

Post- of bezoekadres van de instelling:

Stichting “Levend Hart”
Vroenhof 103
6301 KE VALKENBURG

telefoon 043-6044522
e-mail: info@levendhart.nl

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Doel van de stichting “Levend Hart”

In de statuten is opgenomen:
Artikel 2:
“De stichting heeft ten doel: mensen te helpen de zin van het leven in waarheid en liefde te ontdekken; mensen te steunen om in waarheid en liefde te leven, dit in woord, gebed en daad.”

Aanvulling:
De stichting wil dit doel voornamelijk bereiken door het uitgeven van teksten die mensen steun kunnen bieden in moeilijke tijden. Als belangrijkste geeft de stichting de boekjes “Hemels Brood” gratis uit alsmede de nieuwsbrief “LiefdeRijk”. Deze teksten worden aangeboden via de eigen websites, via e-mail en als boekje per post.

Ook geeft zij gratis de lezingen uit die gehouden zijn tijdens ontmoetingsweekenden die door de stichting georganiseerd zijn of bijeenkomsten, waarvan de organisatie in overeenstemming met het gedachtegoed van de stichting, uit handen gegeven is.

De stichting biedt gebed aan voor wie ons daarom vraagt. Indien gewenst onderhoudt zij contact met mensen die om gebed vragen. Daarnaast onderhoudt ze contact met de mensen die bereid zijn om mee te bidden voor mensen die daarom vragen of situaties waarvoor het bestuur denkt dat gebed nodig is.
Het bestuur heeft de intentie om mensen de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten in Naam van Jezus Christus. Dergelijke ontmoetingen zullen steeds in de lijn van het gedachtegoed van de stichting zijn, bedoeld voor een onderling diepere uitwisseling van het gedachtegoed van de stichting en een wat meer persoonlijke ondersteuning.

Gegevens bestuur en hun functies

Namen van de bestuurders:

Voorzitter: mw. Ingrid Franssen – ten Boske;
Secretaris: mw. Bertie Gelijk;
Penningmeester: dhr. Tsjêbbe de Vries;
Lid: mw. Mieke van Gijssel

De functie van de bestuurders:

In de statuten is opgenomen:
Artikel 4.
“1. Het bestuur der stichting bestaat uit tenminste drie (3) leden.
2. De bestuursleden worden door het bestuur benoemd met inachtneming van het in artikel 4 lid 1 en 3 bepaalde.
3. Ingeval van vacatures in het bestuur wordt hierin voorzien door het bestuur bij wijze van coöptatie.
4. Bestuursleden nemen zitting voor een periode waarvoor zij ten tijde van hun benoeming zijn aangesteld.
Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar.
5. Het aantal bestuursleden wordt – met inachtneming van het onder artikel 4 lid 1 bepaalde – door het zittende bestuur vastgesteld. Het bestuurslidmaatschap eindigt door aftreden, overlijden, royement, onder curatelestelling en ontslag door de rechtbank van het desbetreffende bestuurslid, alsmede door de beëindiging van de vereffening van de stichting na ontbinding. Royement van een bestuurslid kan slechts geschieden krachtens een gemotiveerd besluit van het bestuur, genomen in een vergadering met ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen; evenwel niet dan nadat het te royeren bestuurslid de gelegenheid is geboden om zich in die vergadering te verantwoorden en te verdedigen.”

In de statuten is opgenomen:
Artikel 5.
“Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één bestuurslid verenigd zijn.”

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid:

De bestuursleden genieten geen honorarium. De stichting heeft geen directie en/of personeel in dienst.

De stichting “Levend Hart” geeft geen vergoedingen voor werk, alles gebeurt onbezoldigd. Eventuele kosten die vrijwilligers of het bestuur maken die te maken hebben met de activiteiten van de stichting, worden gezien als kosten van de stichting die voorgeschoten zijn door de vrijwilliger of het bestuurslid en door de stichting betaald worden, maar dat is daarmee geen vergoeding of betaling. Buiten het bestuur kent de stichting alleen vrijwilligers die meehelpen met de activiteiten van de stichting.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag stichting “Levend Hart” 2023

In 2023 is het bestuur van de stichting ‘Levend Hart’ vier maal samen gekomen in een zoom meeting. Voor de bestuursvergaderingen is blijvend gekozen voor het het samenkomen via Zoom, via internet, omdat de leden van het bestuur ver van elkaar verwijderd wonen en ieder door allerlei situaties genoeg werk te verzetten had. In 2023 is mw. Mieke van Gijssel mede bestuurslid van de stichting geworden. Zij zal de activiteiten van de stichting als algemeen bestuurslid ondersteunen en meedenken met mogelijke activiteiten. Door verschillende oorzaken hebben niet alle activiteiten en voorgenomen ontmoetingsbijeenkomsten in 2023 plaatsgevonden.

De Nieuwsbrief ‘LiefdeRijk’ is ook in 2023 elk kwartaal uitgegeven. Veel mensen hebben ook dit jaar hun waardering daarvoor uitgesproken en LiefdeRijk is door meerdere lezers bijbesteld om het te kunnen weggeven aan een familielid of een bekende. Er zijn in 2023 beduidend veel meer exemplaren op papier aan belangstellenden verstuurd. Deze mensen lezen het liever van papier dan op de website. Evengoed wordt LiefdeRijk op de website ook veelvuldig gelezen.

De stichting heeft ook in 2023 mensen ondersteunt wanneer daar om gevraagd werd. Veel is daarbij telefonisch gegaan, maar ook via de mail en via de Zoom zijn gesprekken gevoerd met mensen waarvoor mensen hun waardering hebben uitgesproken.  In 2023 zijn er ook weer veel aanvragen binnengekomen voor gebed, voor boekjes, voor gesprekken en zo meer.

De bijeenkomsten van het bestuur en de onderlinge contacten van het bestuur zijn zowel telefonisch als via Zoom of beeldbellen en via WhatsApp geregeld. Verschillende werkzaamheden zijn digitaal of telefonisch besproken en verdeeld onder de bestuursleden om te worden uitgevoerd. Vrijwilligers hebben de geloofsontmoetingen ook dit jaar weer georganiseerd. Ook zijn er groepjes gestart om mensen de gelegenheid te geven om via Zoom met elkaar in contact te komen of te blijven, om elkaar toch ook te zien en te spreken over hun geloof. Deze Zoom bijeenkomsten zijn als zeer waardevol en prettig ervaren.

In augustus 2023 heeft de stichting het boek ‘God begrijpt ons, maar begrijpen wij God’ uitgegeven. Daarvan zijn 500 exemplaren gedrukt door drukkerij uitgeverij Probook. Daarvan zijn meteen 250 boeken verstuurd naar belangstellenden en vervolgens nog een kleine 50 exemplaren op aanvraag via het formulier op de site ‘godbegrijpen.nl’. Er zijn meerdere positieve reacties op het boek gekomen.

31 december 2023

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden

De doelstelling van de stichting ‘Levend Hart’ is het uitdragen van haar gedachtengoed aan mensen die daar belangstelling voor hebben en het geven van steun aan mensen die zelf aangeven daar behoefte aan te hebben. Het gedachtegoed van de stichting is gebaseerd op de liefde van onze Schepper, welke de eeuwige universele Levenskracht is voor alle mensen, ongeacht religie of levensovertuiging. Het uitgangspunt daarbij is Zijn Evangelie, voorgeleefd door Hem in Zijn persoonlijk Mens-Zijn, Jezus Christus, en zoals opgeschreven in de Bijbel. Over het algemeen is het beleid van de stichting ‘Levend Hart’ erop gericht om het bovenstaande uit te dragen aan allen die daar belangstelling voor hebben, mensen te steunen in hun geloof en de ontmoeting met elkaar te bevorderen. Zij organiseert daarvoor verschillende activiteiten. Het gedachtegoed van de stichting is daarbij de basis. De stichting hecht eraan alle mensen in hun opvattingen, overtuigingen en dergelijke, voor zover wettelijk gezien niet misdadig, te respecteren.

Het bestuur zet zich in om zoveel mogelijk mensen te bereiken, tot steun te zijn en te helpen. Dit is samen te vatten in de volgende activiteiten:

Het uitgeven van teksten die mensen steun kunnen bieden in moeilijke tijden. Als belangrijkste geeft de stichting de boekjes ‘Hemels Brood’ gratis uit. Daarnaast biedt zij tegen kostprijs en soms ook gratis de boeken van Jakob Lorber aan. Behalve dat zijn er meerdere boeken aanbevolen. Ook geeft zij gratis de lezingen uit die gehouden zijn tijdens ontmoetingsweekenden die door de stichting georganiseerd zijn of bijeenkomsten, waarvan de organisatie in overeenstemming met het gedachtegoed van de stichting, uit handen gegeven is.

De stichting onderhoudt verschillende websites. Op de site ‘www.levendhart.nl’ staan alle gegevens van de stichting zoals vereist voor de ANBI status. Ook worden daar, zoveel mogelijk dagelijks, de stukjes Hemels Brood van die dag en van de voorgaande dag geplaatst. Naast de Levend Hart site is er de site ‘www.hemelsbrood.nl’ waarop alle opgeschreven stukjes Hemels Brood staan. Op deze site wordt ook zoveel mogelijk dagelijks het nieuwe stukje Hemels Brood geplaatst. Dan is er nog de site ‘www.eeuwigliefdezijn.nl’ waarop de stichting in een breder verband contact zoekt met medemensen en allerlei onderwerpen naar voren brengt die raakvlak hebben met het gedachtegoed van de stichting. Tot slot heeft de stichting de site ‘godbegrijpen.nl’. Op deze site wordt aandacht gegeven aan de zin van het leven en wordt het boek ‘God begrijpt ons, maar begrijpen wij God’ onder de aandacht gebracht. Dit boek is in augustus 2023 door de stichting uitgegeven. De stichting heeft besloten om genoemd boek gratis uit te gegeven aan zoveel mogelijk mensen die daar belangstelling voor hebben. Het boek is voorzien van een ISBN nummer en een scan waar via de website  ‘www.godbegrijpen.nl’ direct bereikt kan worden. Er zijn 500 exemplaren gedrukt waarvan er 250 naar belangstellenden gestuurd zijn en vervolgens zijn er  nog een kleine 50 verstuurd naar mensen die na publicatie het boek besteld hebben via de site.

De Nieuwsbrief ‘LiefdeRijk’ is elk kwartaal op de site ‘www.eeuwigliefdezijn.nl’ geplaatst, ook is de Nieuwsbrief via een link op de andere sites van de stichting te bereiken. Omdat er nogal wat vraag kwam naar een versie van ‘LiefdeRijk’ op papier, komt er elk kwartaal ook een papieren versie uit. Daarvan zijn er in 2023 per kwartaal bijna 100 papieren exemplaren per post verstuurd.

De stichting biedt gebed aan voor wie ons daarom vraagt. Indien gewenst onderhoudt zij contact met mensen die om gebed vragen. Daarnaast onderhoudt ze contact met de mensen die bereid zijn om mee te bidden voor mensen die daarom vragen of situaties waarvoor het bestuur denkt dat gebed nodig is.

Het bestuur heeft de intentie om mensen de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten in Naam van Jezus Christus. Dergelijke ontmoetingen zullen steeds in de lijn van het gedachtegoed van de stichting zijn, bedoeld voor een onderling diepere uitwisseling van het gedachtegoed van de stichting en een wat meer persoonlijke ondersteuning. De mogelijkheid om via het Zoom programma contact met elkaar te onderhouden wordt door de stichting gesteund en zij is voor één keer in de drie weken een Zoomgroep begonnen, deze groep telt 8 leden.

Wijze waarop de stichting haar inkomsten verkrijgt:

In de statuten opgenomen:
Artikel 3.
‘De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten, donaties en andere baten’.

Beheer en besteding van het vermogen van de stichting:

Het vermogen van de stichting wordt in onderling overleg beheerd door het bestuur en besteed aan:
– het beheer van de verschillende websites van de stichting
– het uitgeven van verschillende boekjes, CD’s, DVD’s, Nieuwsbrieven en de organisatie van ontmoetingen
– een deel van het vermogen wordt in reserve gehouden voor toekomstige activiteiten

Financiële verantwoording

Financieel jaaroverzicht 2023

De stichting heeft geen andere bron van inkomsten dan door giften. Zij handelt niet, koopt en verkoopt niet met enig winstbejag. Kosten hebben steeds te maken met de activiteiten en de werkzaamheden van de stichting. Het beheer en de besteding van het vermogen van de stichting gebeurt in onderling overleg door het bestuur waarbij ieder bestuurslid gelijke zeggenschap heeft. Een positief saldo zal aan het eind van het boekjaar steeds in reserve gehouden worden voor gebruik in de volgende tien jaren.

Het is steeds de bedoeling van de stichting om steun te bieden aan mensen vanuit het geloof in de liefde van onze Schepper. Dat doet zij onder andere met in het hart ontvangen bemoedigende teksten, met het geloof ondersteunende boeken en met het bieden van  ontmoetingsmogelijkheden voor belangstellenden. In 2023 heeft de stichting de organisatie van ontmoetingsdagen ondersteund. Er zijn verschillende activiteiten geweest die geleid zijn door vrijwilligers. Er zijn donaties binnengekomen van belangstellenden, van sympathisanten en van de oprichters. Nog steeds zijn er veel aanvragen voor teksten en boeken binnengekomen, ook gesprekken geweest en er is vaker gebed aangevraagd. Mede door de extra giften is het mogelijk geweest om in augustus gratis het boek ‘God begrijpt ons, maar begrijpen wij God’ uit te geven en te versturen naar belangstellenden.

Donaties, giften, financiële ondersteuningen zijn als altijd welkom op het banknummer van de stichting, IBAN: NL29RABO0147390354 BIC: RABONL2U ten name van de stichting “Levend Hart”.

Wij danken onze hemelse Vader dat wij Zijn Woord zoveel wij kunnen mogen omzetten in hulp en aandacht voor onze medemensen, Zijn Woord mogen doorgeven en voor elke donatie, groot of klein. Wij bedanken iedereen die de stichting financieel of op een andere manier ondersteunt, maar we sturen geen persoonlijke bedankjes. Wie een bevestiging van zijn donatie wil, kan die op verzoek uiteraard van ons krijgen.

Financiële verantwoording 2023 

RABO Bank financiële jaaropgaaf 2023