ANBI

ANBI Algemene gegevens

Gegevens ten bate van de verplichte publicatie voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Naam van de instelling:

Stichting “Levend Hart”

RSIN/fiscaal nummer:

8104.57.544

Post- of bezoekadres van de instelling:

Stichting “Levend Hart”
Vroenhof 103
6301 KE VALKENBURG

telefoon 043-6044522
e-mail: info@levendhart.nl

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Doel van de stichting “Levend Hart”

In de statuten is opgenomen:
Artikel 2:
“De stichting heeft ten doel: mensen te helpen de zin van het leven in waarheid en liefde te ontdekken; mensen te steunen om in waarheid en liefde te leven, dit in woord, gebed en daad.”

Aanvulling:
De stichting wil dit doel voornamelijk bereiken door het uitgeven van teksten die mensen steun kunnen bieden in moeilijke tijden. Als belangrijkste geeft de stichting de boekjes “Hemels Brood” gratis uit alsmede de nieuwsbrief “LiefdeRijk”. Deze teksten worden aangeboden via de eigen websites, via e-mail en als boekje per post.

Ook geeft zij gratis de lezingen uit die gehouden zijn tijdens ontmoetingsweekenden die door de stichting georganiseerd zijn of bijeenkomsten, waarvan de organisatie in overeenstemming met het gedachtegoed van de stichting, uit handen gegeven is.

De stichting biedt gebed aan voor wie ons daarom vraagt. Indien gewenst onderhoudt zij contact met mensen die om gebed vragen. Daarnaast onderhoudt ze contact met de mensen die bereid zijn om mee te bidden voor mensen die daarom vragen of situaties waarvoor het bestuur denkt dat gebed nodig is.
Het bestuur heeft de intentie om mensen de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten in Naam van Jezus Christus. Dergelijke ontmoetingen zullen steeds in de lijn van het gedachtegoed van de stichting zijn, bedoeld voor een onderling diepere uitwisseling van het gedachtegoed van de stichting en een wat meer persoonlijke ondersteuning.

Gegevens bestuur en hun functies

Namen van de bestuurders:

Voorzitter: mw. Ingrid Franssen – ten Boske;
Secretaris: mw. Bertie Gelijk;
Penningmeester: dhr. Tsjêbbe de Vries

De functie van de bestuurders:

In de statuten is opgenomen:
Artikel 4.
“1. Het bestuur der stichting bestaat uit tenminste drie (3) leden.
2. De bestuursleden worden door het bestuur benoemd met inachtneming van het in artikel 4 lid 1 en 3 bepaalde.
3. Ingeval van vacatures in het bestuur wordt hierin voorzien door het bestuur bij wijze van coöptatie.
4. Bestuursleden nemen zitting voor een periode waarvoor zij ten tijde van hun benoeming zijn aangesteld.
Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar.
5. Het aantal bestuursleden wordt – met inachtneming van het onder artikel 4 lid 1 bepaalde – door het zittende bestuur vastgesteld. Het bestuurslidmaatschap eindigt door aftreden, overlijden, royement, onder curatelestelling en ontslag door de rechtbank van het desbetreffende bestuurslid, alsmede door de beëindiging van de vereffening van de stichting na ontbinding. Royement van een bestuurslid kan slechts geschieden krachtens een gemotiveerd besluit van het bestuur, genomen in een vergadering met ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen; evenwel niet dan nadat het te royeren bestuurslid de gelegenheid is geboden om zich in die vergadering te verantwoorden en te verdedigen.”

In de statuten is opgenomen:
Artikel 5.
“Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één bestuurslid verenigd zijn.”

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid:

De bestuursleden genieten geen honorarium. De stichting heeft geen directie en/of personeel in dienst.

De stichting “Levend Hart” geeft geen vergoedingen voor werk, alles gebeurt onbezoldigd. Eventuele kosten die vrijwilligers of het bestuur maken die te maken hebben met de activiteiten van de stichting, worden gezien als kosten van de stichting die voorgeschoten zijn door de vrijwilliger of het bestuurslid en door de stichting betaald worden, maar dat is daarmee geen vergoeding of betaling. Buiten het bestuur kent de stichting alleen vrijwilligers die meehelpen met de activiteiten van de stichting.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Jaarverslag stichting “Levend Hart” 2021

Ook het jaar 2021 is voor de stichting “Levend Hart” niet verlopen zoals gewenst was en gedacht werd mogelijk te zijn. Na de eerste grote uitbraak van het Coronavirus met de eerste lockdown volgden er meerdere en bleef de samenleving vastgehouden in een strenge regelgeving. Het sociale leven werd steeds meer ontwricht en het contact tussen mensen werd steeds meer ingeperkt. Dat had ook gevolgen voor de activiteiten en de voorgenomen ontmoetingsbijeenkomsten van de stichting. Het afgelopen jaar was niet alleen moeilijk vanwege de situatie ten aanzien van het Corona virus, dat wereldwijd veel chaos teweegbracht, maar de stichting kreeg ook te maken met ziekte, ziekenhuis opnames en uiteindelijk ook met een ernstige vorm van Corona bij een van de medewerkers. Vooral in de laatste 6 maanden van het jaar 2021.

Juist in 2021 was het belangrijk om door te gaan met het uitgeven van de Nieuwsbrief “LiefdeRijk”. Door ziekte is “LiefdeRijk” helaas niet alle kwartalen uitgegeven kunnen worden. In september is het niet gelukt, maar in december kon er toch weer een mooie “LiefdeRijk” op de site “eeuwigliefdezijn.nl” geplaatst worden en zijn er ruim 70 exemplaren op papier verstuurd.

Het jaar 2020 is niet het enige jaar dat de geschiedenis ingegaan is als een heftig Corona jaar, ook 2021 is heel heftig geweest in meerdere opzichten. Er is veel gebeurd in 2021, vooral ook in Zuid Limburg, waar de stichting haar thuisadres heeft, wat het nieuws in meerdere landen gehaald heeft en niet alleen over het Corona virus ging. Een en ander heeft de stichting er niet van weerhouden steun te bieden aan hen die dat nodig hadden en verder te denken aan de toekomst. Juist ook dit afgelopen jaar was er veel steun aan mensen nodig en zijn er veel aanvragen binnengekomen voor gebed, voor boekjes, voor gesprek en zo meer.

In 2021 zijn de bijeenkomsten en de onderlinge contacten van het bestuur wederom digitaal of telefonisch geweest. Door alle beslommeringen die er in 2021 om allerlei redenen waren, zijn er minder digitale bijeenkomsten voor het bestuur geweest dan zij gewild had. Veel is telefonisch of via de app geregeld, ook de verschillende werkzaamheden zijn vooral digitaal of telefonisch verdeeld en uitgevoerd. Een en ander ook dit jaar vanwege de regelgeving van de overheid.

31 december 2021

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Doelstelling en te verrichten werkzaamheden

De doelstelling van de stichting “Levend Hart” is het uitdragen van haar gedachtengoed aan mensen die daar belangstelling voor hebben en het geven van steun aan mensen die zelf aangeven daar behoefte aan te hebben. Het gedachtegoed van de stichting is gebaseerd op de liefde van onze Schepper, welke de eeuwige universele Levenskracht is voor alle mensen, ongeacht religie of levensovertuiging. Het uitgangspunt daarbij is Zijn Evangelie, voorgeleefd door Hem in Zijn persoonlijk Mens-Zijn, Jezus Christus, en zoals opgeschreven in de Bijbel. Over het algemeen is het beleid van de stichting “Levend Hart” erop gericht om het bovenstaande uit te dragen aan allen die daar belangstelling voor hebben, mensen te steunen in hun geloof en de ontmoeting met elkaar te bevorderen. Zij organiseert daarvoor verschillende activiteiten. Het gedachtegoed van de stichting is daarbij de basis. De stichting hecht eraan alle mensen in hun opvattingen, overtuigingen en dergelijke, voor zover wettelijk gezien niet misdadig, te respecteren.

Het bestuur zet zich in voor verschillende activiteiten om zoveel mogelijk mensen te bereiken, tot steun te zijn en te helpen. Dit is samen te vatten in de volgende activiteiten:

Het uitgeven van teksten die mensen steun kunnen bieden in moeilijke tijden. Als belangrijkste geeft de stichting de boekjes “Hemels Brood” gratis uit. Daarnaast biedt zij tegen kostprijs en soms ook gratis de boeken van Jakob Lorber aan. Behalve dat zijn er meerdere boeken aanbevolen. Ook geeft zij gratis de lezingen uit die gehouden zijn tijdens ontmoetingsweekenden die door de stichting georganiseerd zijn of bijeenkomsten, waarvan de organisatie in overeenstemming met het gedachtegoed van de stichting, uit handen gegeven is.

De stichting onderhoudt verschillende websites. Op de site “www.levendhart.nl” staan alle gegevens van de stichting zoals vereist voor de ANBI status. Ook worden daar, zoveel mogelijk dagelijks, de stukjes Hemels Brood van die dag en van de voorgaande dag geplaatst. Naast de Levend Hart site is er de site “www.hemelsbrood.nl” waarop alle opgeschreven stukjes Hemels Brood staan. Op deze site wordt ook zo veel mogelijk dagelijks het nieuwe stukje Hemels Brood geplaatst. Dan is er nog de site “www.eeuwigliefdezijn.nl” waarop de stichting in een breder verband contact zoekt met medemensen en allerlei onderwerpen naar voren brengt die raakvlak hebben met het gedachtegoed van de stichting. Tot slot heeft de stichting nog de site: “www.anderzicht.com”. Deze site is bedoeld om een ander zicht op ons leven op aarde te geven, en aandacht te geven aan vragen die mensen hebben over het leven en de zin van het leven.

De Nieuwsbrief “LiefdeRijk” heeft een vervolg gekregen. Deze is op de site “www.eeuwigliefdezijn.nl” te lezen. Op deze site wordt zoveel mogelijk per kwartaal de Nieuwsbrief “LiefdeRijk” geplaatst. Voor degenen die er belangstelling voor hebben, wordt “LiefdeRijk” ook op papier gezet en per post verstuurd.

De stichting biedt gebed aan voor wie ons daarom vraagt. Indien gewenst onderhoudt zij contact met mensen die om gebed vragen. Daarnaast onderhoudt ze contact met de mensen die bereid zijn om mee te bidden voor mensen die daarom vragen of situaties waarvoor het bestuur denkt dat gebed nodig is.

Het bestuur heeft de intentie om mensen de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten in Naam van Jezus Christus. Dergelijke ontmoetingen zullen steeds in de lijn van het gedachtegoed van de stichting zijn, bedoeld voor een onderling diepere uitwisseling van het gedachtegoed van de stichting en een wat meer persoonlijke ondersteuning.

Wijze waarop de stichting haar inkomsten verkrijgt:

In de statuten opgenomen:
Artikel 3.
“De geldmiddelen van de stichting bestaan uit: subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten, donaties en andere baten.”

Beheer en besteding van het vermogen van de stichting:

Het vermogen van de stichting wordt in onderling overleg beheerd door het bestuur en in onderling overleg besteedt aan:
– het beheer van de verschillende websites van de stichting
– het uitgeven van verschillende boekjes, CD’s, DVD’s, Nieuwsbrieven en de organisatie van ontmoetingen
– een deel van het vermogen wordt in reserve gehouden voor toekomstige activiteiten

Financiële verantwoording

Financieel jaaroverzicht 2021

De stichting heeft geen andere bron van inkomsten dan door giften. Zij handelt niet, koopt en verkoopt niet met enig winstbejag. Kosten hebben steeds te maken met de activiteiten en de werkzaamheden van de stichting. Het beheer en de besteding van het vermogen van de stichting gebeurt in onderling overleg door het bestuur waarbij ieder bestuurslid gelijke zeggenschap heeft.
Een positief saldo zal aan het eind van het boekjaar steeds in reserve gehouden worden voor gebruik in de volgende tien jaren.

Het is steeds de bedoeling van de stichting om steun te bieden aan mensen vanuit het geloof in de liefde van onze Schepper. Dat doet zij onder andere met in het hart ontvangen bemoedigende teksten, met het geloof ondersteunende boeken en met het organiseren ontmoetingsmogelijkheden voor belangstellenden. In 2021 is de situatie nog steeds zo dat een deel van de activiteiten van de stichting, met name de bijdrage aan de organisatie van ontmoetingsweekenden, beperkt is mogelijk geweest. Evengoed zijn er activiteiten geweest en zijn er donaties binnengekomen van belangstellenden, van sympathisanten en van de oprichters. Net als in andere landen is er ook in Nederland veel veranderd om de gevolgen van het Corona virus zo veel mogelijk te beperken. Veel mensen zijn in een isolatie terecht gekomen en daardoor zijn er ook in 2021 meer aanvragen om teksten en boeken binnengekomen, meer gesprekken geweest en zijn er meerdere gebeden aangevraagd. Zo veel mogelijk geeft de stichting wat zij heeft gratis door, waarbij dit voornamelijk lukt door de binnenkomende giften.

Donaties, giften, financiële ondersteuningen zijn welkom op het banknummer van de stichting, dat is: IBAN: NL29RABO0147390354 BIC: RABONL2U ten name van de stichting “Levend Hart”.

Wij danken onze hemelse Vader dat wij Zijn Woord zoveel wij kunnen mogen omzetten in hulp en aandacht voor onze medemensen, Zijn Woord mogen doorgeven en voor elke donatie, groot of klein. Wij bedanken iedereen die de stichting financieel of op een andere manier ondersteunt, maar we sturen geen persoonlijke bedankjes. Wie een bevestiging van zijn donatie wil, kan die op verzoek uiteraard van ons krijgen.

Financiële verantwoording 2021

RABO Bank financiële jaaropgaaf 2021