Financieel Jaaroverzicht 2020

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de kosten, de uitgave van de boekjes Hemels Brood, de boekjes Alledag,  de organisatie van ontmoetingsweekenden en de lezingen die op de ontmoetingsweekenden gegeven zouden worden, zelf te bekostigen. Al gauw bleek er meer belangstelling te zijn voor de boeken, de lezingen en de ontmoetingsweekenden dan reëel was om uit eigen vermogen te blijven bekostigen. Er kwamen spontaan giften binnen van mensen die ons financieel wilden steunen en daarmee hun dankbaarheid voor de teksten, de boekjes, de ontmoetingsweekenden, enzovoorts, wilden tonen. Vooral om eigen inkomsten en inkomsten uit giften naar behoren te scheiden, is de stichting “Levend Hart” opgericht, met een bestuur, een eigen bankrekening, een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en bij de belastingdienst staat de stichting officieel aangemerkt als ANBI.

Het is steeds de bedoeling van de stichting om steun te bieden aan mensen vanuit het geloof in de liefde van onze Schepper. Dat doet zij onder andere met in het hart ontvangen bemoedigende teksten, met het geloof ondersteunende boeken en met het organiseren ontmoetingsmogelijkheden voor belangstellenden. In 2020 is echter een situatie ontstaan, die een deel van de activiteiten van de stichting, met name de bijdrage aan de organisatie van ontmoetingsweekenden, tot een minimum heeft teruggebracht. Evengoed zijn er activiteiten geweest en zijn er donaties binnengekomen van belangstellenden, van sympathisanten en van de oprichters. In de hele wereld heeft het Coronavirus een totaal andere samenleving tot gevolg gehad, ook in Nederland. Veel mensen zijn in een isolatie terecht gekomen en daardoor zijn er meer aanvragen voor teksten en boeken binnengekomen, gesprekken geweest en en gebeden aangevraagd. De stichting vindt het belangrijk dat alles wat door de stichting wordt uitgegeven, gratis wordt aangereikt en om die reden zijn de activiteiten van de stichting ook in dat opzicht voornamelijk afgestemd op de binnenkomende giften. Alleen wat met de binnenkomende giften gedaan kan worden, gebeurt, zodat er niet meer kosten gemaakt worden dan de stichting aan financiën beschikbaar heeft.

Alle leden van het bestuur van de stichting bepalen tezamen in onderling overleg waar het binnenkomende geld aan besteed wordt. Daarbij staat de doelstelling van de stichting altijd centraal. Van de stichting gaat in het geheel geen enkele commerciële activiteit uit, alles wat de stichting aan activiteiten ontplooit, komt altijd ten goede aan mensen zoals het bedoeld is. Niemand verdient op enigerlei wijze iets aan de stichting of haar activiteiten, zelfs wordt door bestuursleden en medewerkers vaak afgezien van wettelijk toegestane vergoedingen, zoals reisgeld en andere onkosten. De stichting heeft indertijd de ANBI status,  “Algemeen Nut Beogende Instelling” aangevraagd bij de belastingdienst en gekregen, zodat giften aan de stichting afgetrokken mogen worden van de belasting.

Behalve dat de stichting bij de belastingdienst officieel aangemerkt is als ANBI, staat zij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14071213. Donaties, giften, financiële ondersteuningen zijn welkom op het banknummer van de stichting, dat is: IBAN: NL29RABO0147390354  BIC: RABONL2U ten name van de stichting “Levend Hart”.

Wij danken onze hemelse Vader voor elke donatie, groot of klein. Wij bedanken iedereen die de stichting financieel of op een andere manier ondersteunt, maar we sturen geen persoonlijke bedankjes. Wie een bevestiging van zijn donatie wil, kan die op verzoek uiteraard van ons krijgen.

Toelichting financieel overzicht 2020

Het financiële overzicht over het jaar 2020 laat de verhouding zien tussen inkomsten en uitgaven. Zou er sprake zijn van een positief saldo, voor zover het om inkomsten gaat door giften, donaties en financiële bijdragen, welke aan het eind van dat boekjaar door de genoemde inkomsten boven de volgens de ANBI toegestane 10% uitkomt, dan is het beleid van de stichting om dit voor de daaropvolgende tien jaar te behouden, zodat de werkzaamheden van de stichting gewaarborgd zijn en komende jaren kunnen doorgaan. Het gaat hierbij niet om inkomsten door betalingen voor bijeenkomsten en boeken die de stichting niet in eigen beheer heeft, maar wel mag aanbieden.

De inkomsten uit giften en dergelijke werden benut voor het maken, drukken, en gratis uitgeven van de boekjes Hemels Brood, de lezingen die op ontmoetingsbijeenkomsten of via internet gegeven zijn, voor het maken en gratis uitgeven van CD’s en DVD’s, als opnamedrager van de ontmoetingsbijeenkomsten, lezingen, Hemels Brood teksten, ook voor het verzorgen van publiciteit en de organisatie van ontmoetingen tussen mensen die belangstelling hebben voor het gedachtegoed van de stichting. Het is de bedoeling dat kosten die verbonden zijn aan de organisatie van ontmoetingsweekenden of ander soortige ontmoetingen, door de stichting gedragen worden, ook kosten voor verblijf en dergelijke zullen door de stichting gedragen worden voor zover daar geen inkomsten van deelnemers tegenover staan, met name voor degenen die graag willen deelnemen maar dat niet kunnen betalen. In het afgelopen jaar zijn bijeenkomsten met veel mensen door de regelgeving met betrekking tot het Coronavirus op locatie gestopt, daarvoor in de plaats zij er een paar kleine bijeenkomsten geweest, maar na de strengere regelgeving met betrekking tot het Coronavirus zijn deze ontmoetingen op kleine schaal via internet georganiseerd. Wel zijn door de stichting van tijd tot tijd boeken, lezingen en de Nieuwsbrief “LiefdeRijk” gratis uitgegeven, passend binnen het financiële vermogen van de stichting en binnen de doelstelling van de stichting. Voor onvoorziene uitgaven zal een reserve behouden blijven.

Indien het positieve saldo van de stichting boven de 10% norm komt, is het behoud daarvan nodig:

  1. Om een daling van inkomsten door vermindering van giften e.d. te kunnen opvangen.
  2. Om de uitgave van de boekjes/DVD’s/CD’s etc. te kunnen blijven bekostigen, ook als er een grotere vraag naar komt.
  3. Om in de volgende jaren eventuele nieuwe activiteiten te kunnen ontwikkelen en financieren.
  4. Om een financiële ondersteuning te kunnen bieden aan mensen die dat hard nodig hebben.
  5. Voor betaling van de ontmoetingsbijeenkomsten en voor kosten van de organisatie van weekenden die in de sfeer van de stichting zijn en waarvan de betalingen niet dekkend zijn.
  6. Om zo nodig en mogelijk de organisatie van dagen of weekenden om elkaar te ontmoeten in de sfeer van het gedachtegoed van de stichting financieel te kunnen blijven steunen.
  7. Om, voor zover dit binnen haar financiële vermogen ligt, aan de deelname van mensen aan ontmoetingsdagen -weekenden (mee) te betalen, voor zover het om mensen gaat die de kosten daarvan hoe dan ook niet zelf kunnen dragen en toch heel graag aanwezig willen zijn.
  8. Om aan onvoorziene kosten in de toekomst te kunnen voldoen. Hiervoor kan geen bedrag vastgesteld worden.

Het is niet de bedoeling van de stichting om een positief saldo zonder bestemming in de volgende jaren op te sparen. Het zal hoe dan ook in de strekking van de doelstelling van de stichting in de opvolgende jaren worden besteed. Een en ander hangt samen met de situatie met betrekking tot het regeringsbeleid aangaande het Coronavirus.

Beloningsbeleid
Het bestuur heeft met elkaar afgesproken dat geen beloning voor werkzaamheden van vrijwilligers voor de  stichting “Levend Hart” gegeven wordt. Ook niet aan de bestuursleden of andere medewerkers. Reiskosten en hotelovernachtingskosten, met name voor het bijwonen van bestuursvergaderingen, en kosten die bestuursleden ten behoeve van de stichting maken, worden wel vergoed, als daarom gevraagd wordt.