Financieel jaaroverzicht 2021

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de kosten, de uitgave van de boekjes Hemels Brood, de boekjes Alledag,  de organisatie van ontmoetingsweekenden en de lezingen die op de ontmoetingsweekenden gegeven zouden worden, zelf te bekostigen. Al gauw bleek er meer belangstelling te zijn voor de boeken, de lezingen en de ontmoetingsweekenden dan reëel was om uit eigen vermogen te blijven bekostigen. Er kwamen spontaan giften binnen van mensen die ons financieel wilden steunen en daarmee hun dankbaarheid voor de teksten, de boekjes, de ontmoetingsweekenden, enzovoorts, wilden tonen. Vooral om eigen inkomsten en inkomsten uit giften naar behoren te scheiden, is de stichting “Levend Hart” opgericht, met een bestuur, een eigen bankrekening, een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en bij de belastingdienst staat de stichting officieel aangemerkt als ANBI.

Het is steeds de bedoeling van de stichting om steun te bieden aan mensen vanuit het geloof in de liefde van onze Schepper. Dat doet zij onder andere met in het hart ontvangen bemoedigende teksten, met het geloof ondersteunende boeken en met het organiseren ontmoetingsmogelijkheden voor belangstellenden. In 2021 is de situatie nog steeds zo dat een deel van de activiteiten van de stichting, met name de bijdrage aan de organisatie van ontmoetingsweekenden, beperkt is mogelijk geweest. Evengoed zijn er activiteiten geweest en zijn er donaties binnengekomen van belangstellenden, van sympathisanten en van de oprichters. Net als in andere landen is er ook in Nederland veel veranderd om de gevolgen van het Corona virus zo veel mogelijk te beperken. Veel mensen zijn in een isolatie terecht gekomen en daardoor zijn er ook in 2021 meer aanvragen om teksten en boeken binnengekomen, meer gesprekken geweest en zijn er meerdere gebeden aangevraagd. Zo veel mogelijk geeft de stichting wat zij heeft gratis door, waarbij dit voornamelijk lukt door de binnenkomende giften.

Alle leden van het bestuur van de stichting bepalen tezamen in onderling overleg waar het binnenkomende geld aan besteed wordt. Daarbij staat de doelstelling van de stichting altijd centraal. Van de stichting gaat in het geheel geen enkele commerciële activiteit uit, alles wat de stichting aan activiteiten ontplooit, komt altijd ten goede aan mensen zoals het bedoeld is. Niemand verdient op enigerlei wijze iets aan de stichting of haar activiteiten, zelfs wordt door bestuursleden en medewerkers vaak afgezien van wettelijk toegestane vergoedingen, zoals reisgeld en andere onkosten. De stichting heeft indertijd de ANBI status,  “Algemeen Nut Beogende Instelling” aangevraagd bij de belastingdienst en gekregen, zodat giften aan de stichting afgetrokken mogen worden van de belasting.

De stichting staat officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14071213 en bij het UBO. Het RSIN dan wel fiscale nummer van de stichting is 8104.57.544. Donaties, giften, financiële ondersteuningen zijn welkom op het banknummer van de stichting, dat is: IBAN: NL29RABO0147390354  BIC: RABONL2U ten name van de stichting “Levend Hart”.

Wij danken onze hemelse Vader dat wij Zijn Woord zoveel wij kunnen mogen omzetten in hulp en aandacht voor onze medemensen, Zijn Woord mogen doorgeven en voor elke donatie, groot of klein. Wij bedanken iedereen die de stichting financieel of op een andere manier ondersteunt, maar we sturen geen persoonlijke bedankjes. Wie een bevestiging van zijn donatie wil, kan die op verzoek uiteraard van ons krijgen.