Financieel overzicht 2019

Oorspronkelijk was het de bedoeling om alle kosten voor alle activiteiten en de organisatie van ontmoetingsweekenden geheel naar eigen vermogen te dragen en alleen de daadwerkelijke kosten van de locatie voor de ontmoetingsweekenden aan de deelnemers door te berekenen. Maar al gauw bleek er veel belangstelling te zijn voor de uitgave van de boekjes Hemels Brood en Alledag en voor de ontmoetingsweekenden. Er kwamen vervolgens spontaan giften binnen van mensen die daarmee hun dankbaarheid voor de teksten en de boekjes wilden tonen. Om eigen inkomsten en inkomsten uit giften naar behoren te scheiden, is toen direct een stichting opgericht, de stichting “Levend Hart”, met een eigen bankrekening.

De groei van het aantal belangstellenden voor de teksten en de boekjes, als ook voor de ontmoeting met elkaar deed de kosten dusdanig hoger uitvallen, dat het niet mogelijk bleek te zijn om zonder de giften alles uit eigen vermogen te blijven bekostigen. Het is steeds de bedoeling van de stichting om steun te bieden aan mensen, vanuit het geloof in de liefde van onze Schepper, met de in het hart ontvangen bemoedigende teksten en mensen in het geloof tot ontmoeting met elkaar te brengen. In de loop der jaren is de stichting meer activiteiten gaan ontplooien en is het aantal belangstellenden meer en meer gegroeid. Daarmee gepaard zijn ook de kosten die de stichting maakt verder gestegen, zodat de stichting voor haar inkomen vooral afhankelijk is van donaties. Donaties van belangstellenden, van sympathisanten en van de oprichters. Regelmatig wordt er door het bestuur en medewerkers gepraat over het vinden van andere bronnen van inkomsten dan giften, maar daar is vooralsnog geen afdoende en haalbaar idee voor gekomen. Daarom zijn de activiteiten van de stichting voornamelijk afgestemd op de binnenkomende giften. Alleen wat met de binnenkomende giften gedaan kan worden, gebeurt, zodat er niet meer kosten gemaakt worden dan de stichting aan financiën beschikbaar heeft. Het bestuur blijft ernaar zoeken om behalve giften ook andere bronnen van inkomsten te vinden en te gebruiken.

Het bestuur van de stichting bepaalt in onderling overleg waar het binnenkomende geld aan besteed wordt. Daarbij staat de doelstelling van de stichting altijd centraal, aangezien in het geheel geen enkele commerciële activiteit van de stichting uitgaat, alles wat de stichting aan activiteiten ontplooit altijd ten goede komt aan mensen zoals bedoeld is. Niemand verdient op enigerlei wijze iets aan de stichting of haar activiteiten, zelfs wordt door bestuursleden en medewerkers vaak afgezien van wettelijk toegestane vergoedingen, zoals reisgeld en andere onkosten. De stichting heeft indertijd de status van goed doel stichting aangevraagd bij de belasting, nu bekend onder de naam “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI), zodat giften aan de stichting afgetrokken mogen worden van de belastingen.

De stichting is bij de belastingdienst officieel aangemerkt als een ANBI en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14071213. Donaties, giften, financiële ondersteuningen zijn welkom op het banknummer van de stichting, dat is: IBAN: NL29RABO0147390354  BIC: RABONL2U ten name van de stichting “Levend Hart”.

Wij danken onze hemelse Vader voor elke donatie, groot of klein. Wij bedanken iedereen die de stichting financieel of op een andere manier ondersteunt, maar we sturen geen persoonlijke bedankjes. Wie een bevestiging van zijn donatie wil, kan die op verzoek uiteraard van ons krijgen.

Toelichting financieel overzicht 2018

Op het financiële overzicht over het jaar 2018 is te zien dat de uitgaven in dat jaar nagenoeg gelijk geweest zijn aan de inkomsten. Zou er sprake zijn van een positief saldo, voor zover het om inkomsten gaat van giften, donaties en financiële bijdragen, welke aan het eind van dat boekjaar door de genoemde inkomsten boven de volgens de ANBI toegestane 10% uitkomt, dan is het beleid van de stichting om dit voor de daaropvolgende tien jaar te behouden, zodat de werkzaamheden van de stichting gewaarborgd zijn en alle komende jaren kunnen doorgaan. Het gaat hierbij niet om inkomsten door betalingen voor bijeenkomsten en boeken die de stichting niet in eigen beheer heeft, maar wel mag aanbieden.

De inkomsten uit giften en dergelijke worden benut voor het maken, drukken en gratis uitgeven van de boekjes Hemels Brood, van de lezingen die op ontmoetingsbijeenkomsten gegeven zijn en nog gegeven gaan worden, voor het maken en gratis uitgeven van DVD’s, en CD’s met teksten en lezingen, voor het verzorgen van publiciteit en de organisatie van ontmoetingen tussen mensen die belangstelling hebben voor het gedachtegoed van de stichting. De kosten die verbonden zijn aan de organisatie van ontmoetingsbijeenkomsten zullen door de stichting gedragen worden, zowel voor de te maken kosten voor verblijf en dergelijke als voor deelnemers aan de ontmoetingsbijeenkomsten die voor deelname niet kunnen betalen. Ook worden door de stichting van tijd tot tijd boeken gegeven, wordt financiële ondersteuning geboden aan mensen die dat nodig hebben, altijd passend binnen het financiële vermogen van de stichting en binnen de doelstelling van de stichting. Voor onvoorziene uitgaven zal een reserve behouden blijven.

Het behouden van een positief saldo boven de 10% is nodig:

  1. Om een daling van inkomsten door vermindering van giften e.d. te kunnen opvangen.
  2. Om de uitgave van de boekjes/DVD’s/CD’s etc. te kunnen blijven bekostigen, ook als er een grotere vraag naar komt.
  3. Om in de volgende jaren eventuele nieuwe activiteiten te kunnen ontwikkelen en financieren.
  4. Om een financiële ondersteuning te kunnen bieden aan mensen die dat hard nodig hebben.
  5. Voor betaling van de ontmoetingsbijeenkomsten en voor kosten van de organisatie van weekenden die in de sfeer van de stichting zijn en waarvan de betalingen niet dekkend zijn.
  6. Het bestuur van de stichting zal zo nodig en mogelijk de organisatie van dagen of weekenden om elkaar te ontmoeten in de sfeer van het gedachtegoed van de stichting financieel steunen. Zij zal, voor zover dit binnen haar financiële vermogen ligt, aan de deelname van mensen aan dergelijke ontmoetingen meebetalen voor zover het om mensen gaat die de kosten daarvan hoe dan ook niet zelf kunnen dragen en toch heel graag aanwezig willen zijn. Omdat niet te overzien is hoeveel de kosten daarvoor in de toekomst zullen zijn, kan hiervoor geen bedrag genoemd worden.

Het is niet de bedoeling van de stichting om een positief saldo zonder bestemming in de volgende jaren op te sparen. Het zal hoe dan ook in de strekking van de doelstelling van de stichting in de volgende jaren worden besteed.

Beloningsbeleid
Het bestuur heeft met elkaar afgesproken dat geen beloning voor werkzaamheden van vrijwilligers voor de  stichting “Levend Hart” gegeven wordt. Ook niet aan de bestuursleden of andere medewerkers. Reiskosten worden als daarom gevraagd wordt wel vergoed aan bestuursleden, met name voor het bijwonen van bestuursvergaderingen.